Omgaan met medische gegevens

Huisartsenpraktijk Marktplein volgt de richtlijnen van de KNMG over  verwerken van medische gegevens en de Wet Bescherming  Persoonsgegevens.

KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens.

In deze richtlijn wordt beschreven op welke wijze artsen, met inachtneming van hun beroepsgeheim, medische gegevens mogen verzamelen, opslaan, uitwisselen of anderszins mogen gebruiken.

Het doel van de richtlijn is om de regels voor het omgaan met medische gegevens in diverse situaties uiteen te zetten en zodoende artsen een handvat te bieden. De richtlijn beschrijft de hoofdregels en uitzonderingen met betrekking tot het omgaan met medische gegevens.

In concrete situaties zullen bij de toepassing van de regels alle omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen.

 Hier vindt u de uitgebreide richtlijn  Omgaan met medische gegevens, Jan 2024.

Wet Bescherming  Persoonsgegevens.

In deze wet staat beschreven hoe wij met uw gegevens dienen om te gaan. Deze Wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens.

Hier vindt u uitgebreide informatie over de wetgeving bescherming persoonsgegevens en geschillen hierover.

Skip to content